OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV.

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu firmu dôležité a ich ochrana je samozrejmá. Spracuvávame osobné údaje v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. ( GDPR )

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ladislav Vasko Sklona IČO: 304 31 182 DIČ: 1020581705 sídlo firmy: M.Hodžu 394/8 Prievidza 97101, prevádzka: M.Mišíka 40 Prievidza 97101 email: vasko@sklenastvo-vasko.sk, Reg. Živn.R. 307-4372. Zodpovedná osoba : Ladislav Vasko, tel. 0465424498 mobil 0905253682  

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME:

a) Identifikačné údaje, – ktorými sa rozumie najmä meno, priezvisko, ak ste podnikateľ alebo právnická osoba, názov firmy, IČO,DIČ, IČ DPH

b) Kontaktné údaje – nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami, telef. číslo, e-mailovú adresu, fakturačné údaje

 

NA AKÉ ÚČELY A Z AKÝCH ZDROJOV
ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje získavame a spracovávame v komunikácii s vami, prostredníctvom e-mailovej adresy, telefonicky, osobne, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli a súhlasíte so  spracovávaním vašich osobných údajov .Vaše osobné údaje spracovávame len na vymedzený alebo ustanovený účel. Ak ste podnikateľ FO alebo právnická osoba, spracovávame vaše osobné údaje pre účely obchodného styku.V takom prípade sú spracovávané osobné údaje výlučne iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre vzájomný obchodný vzťah. V prípade fyzickej osoby-bežný spotrebiteľ, spracuvávame osobné údaje meno,priezvisko,tel.číslo, e-mailová adresa. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie obchod. vzťahu, zmluvy, kontaktu a komunikácie s vami.Poskytnutím osobných údajov ste prevádzkovateľovi dali súhlas na ich spracovávanie. Ak navštívite náš web, ktorý je určený na prezeranie, počas prezerania našich stránok neevidujeme vaše osobné údaje a neukladáme ich.Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom našich kontaktných údajov z nášho webu a požadujete našu odpoveď na vaše dotazy, odpovedáme, ak ste sami zanechali kontakt na vás, čím ste zároveň dali súhlas aby sme vás kontaktovali. Ináč vaše osobné údaje neuchovávame a neodkladáme . Súbor ,, cookies,, nemáme.Taktiež kamerový systém nemáme. Tretím stranám vaše osobné údaje neposkytujeme – neodovzdávame. Osobné údaje nepoužívame na marketingové aktivity, používame ich len pre vlastné účely, ako ich správca, pre možnú komunikáciu, prípadne obchodný vzťah, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď e-mailom na adrese ladislav.vasko@sklenarstvo-vasko.sk alebo písomne na adrese M.Mišíka 40 , 971010 Prievidza

 

AKÉ MÁTE PRÁVA
V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje získavame priamo od vás, pri komunikácii s vami,osobne, telefonicky, e-mailom, alebo z webu. Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte právo na prístup, opravu, vymazanie.Máte právo vedieť, aké osobné údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde ich získavame a komu odovzdávame. Máte právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi. Prípadnú sťažnosť môžete podať na úrad pre ochranu osobných údajov.